Fellesgjeld/skatt

Fellesgjelda er en relativt usynlig del av prisen du betaler når du kjøper en borettslagsleilighet/rekkehus. Norske Boligbyggelag har skrevet en grei og kort artikkel om fellesgjeld.

Fellesgjelda til Håpet II borettslag ble stiftet i forbindelse med renovering av boligmassen, m.m. Siste økning av låneopptak (2006) på 2,5 mill. kroner finansierte en nødvendig drenering rundt blokkene og flere rekkehus. Antatt levetid på denne dreneringen er 30 år, og vi har ei 18 års løpetid på lånet (=pantegjeld).

I forbindelse med detaljprosjektering/renovering av blokkene i Rypevegen 68 og Stærvegen 63, og forprosjektering av rekkehusene er det gjort et nytt låneopptak på 14,8 mill. kroner. Låneopptaket er et byggelån med inntil 18 mnd. løpetid. Byggetiden fra arkitekt er beregnet fra 9 til 12 måneder. Etter at byggeperioden er omme, vil resterende byggelån bli konvertert til et lansiktid pantelån på inntil 25 år.

Som kjent oppnådde ikke styret 2/3 flertall for renoveringa av blokkene, og dermed blir det ingen renovering i denne omgang.

 

Hvordan lese årsoppgaven?

Årsoppgaven andelseierne får tilsendt fra TBBL i januar hvert år gir en del opplysninger om lagets økonomi per 31. desember.

Andre inntekter (Ligningsoppgavens post 2.8.1)
Her er borettslagets renteinntekter fordelt på den enkelte i henhold til husleienøkler i laget.

Fradragsberettigede utgifter (Ligningsoppgavens post 3.3.4)
Her er borettslagets andel av rentekostnader fordelt på den enkelte andelseier. Denne posten inneholder både pantegjeldsrenter og andre renteutgifter som måtte ha påløpt i borettslaget i løpet av året.

Ligningsverdi (Ligningsoppgavens post 4.3.1)
Alle som eier en andel pr. 31.12.2007 vil ha en ligningsverdi oppført i denne posten. Ligningsverdien er økt med 10 % fra forrige år. Ytterligere økning kan oppstå i fremtida etter påkosting / rehabilitering i laget.

Annen formue (Ligningsoppgavens post 4.5.3)
Her vil borettslagets skattemessige formue være fordelt på den enkelte andelseier. Formuen inkluderer innestående på bank, øremerkede midler og andre fordringer. Borettslagets kortsiktige gjeld kommer til fradrag her før beløpet fordeles på den enkelte.

Gjeld (Ligningsoppgavens post 4.8.2)
Her vil borettslagets pantegjeld per 31. desember fordeles på den enkelte andelseier i henhold til husleienøkler.

Hvordan regne borettslagets tall ut fra årsoppgaven?

Du må dele tallene du har på din årsoppgave med husleienøkkelen som gjelder for din type leilighet:

  • 1,97% for rekkehus
  • 1,03% for 2-roms leilighet
  • 1,79% for 4-roms leilighet

Du finner forklaringen på disse husleienøkler i dette regnearket. Her følger nytt regneark for 2011

Legg igjen en kommentar